SOČ – VÝUKOVÝ SOFTWARE – KIRCHHOFFOVY ZÁKONY

O práci

ANOTACE

Cílem této práce je vytvoření aplikace pro výuku a procvičování výpočtu chování elektrických obvodů podle Kirchhoffových zákonů. Ty popisují obvody stejnosměrného elektrického proudu. Jejich aplikace má tu výhodu, že není matematicky složitá. Elektrické proudy se počítají pomocí soustav lineárních rovnic.

Aplikace Kirchhoff byla naprogramována v jazyce Java. Tato aplikace uvádí uživatele do problematiky a poskytuje prostředí, které vede uživatele od zakreslení obvodu až ke konečným výsledkům. Lze ji využít při samostudiu i pro zpestření školní výuky. Aplikace Kirchhoff je plně funkční, ale jsou zde samozřejmě možnosti rozšíření.

Klíčová slova: Kirchhoffovy zákony, výukový software, elektrický obvod, stejnosměrný proud, návrh obvodu

ANNOTATION

The aim of this work is to create an application for teaching and practice of calculating the behaviour of electrical circuits using Kirchhoff's circuit laws. They describe circuits of direct electric current. Their application has the advantage of not being mathematically difficult. Electric currents are calculated using systems of linear equations.

The application Kirchhoff was programmed in Java. It gives users the background information about the laws and provides an environment that guides the user from drawing the circuit to the final results. It can be used for self study and for school education. The application Kirchhoff is fully functional but it can be also extended.

Keywords: Kirchhoff circuit laws, educational software, electrical circuit, direct current, electrical circuit design

Aplikace

Aplikace Kirchhoff je spustitelná přímo z prohlížeče. K jejímu spuštění je třeba mít nainstalováno Java Runtime Environment (nainstalovat). Pokud Vám spuštění přímo nefunguje, nebo z nějakého důvodu potřebujete spouštět aplikaci offline, stáhněte si soubor Kirchhoff.jar

Další materiály ke stažení

Stručný výukový text (PDF 0,1 MB)

Text práce SOČ (PDF 2,6 MB)

Zdrojový kód aplikace (ZIP)